Поверителност

Поверителност

Какво представляват "бисквитките"?

Под файлове тип "бисквитки" трябва да се разбират информационни данни, а по точно текстови файлове, които се съхраняват на компютъра, смартфона или друго крайно устройство на потребителя и са предназначени за посещаване на уебсайтове. Тези файлове позволяват разпознаването на устройствата на потребителите и съответно показват интернет сайтовете по начин, съобразен с индивидуалните предпочитания на потребителя. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта на който са, времето за съхранението им на крайните устройство и уникален номер.

За какво се използват "бисквитките"?

"Бисквитките" се съдържат в HTTP протокола, който служи за комуникация между интернет сървъра и браузъра. Състоят се от: име на ключовата стойност, стойности и време за съхранение, след което браузърът би трябвало да изтрие "бисквитки". Техните функции, в повечето случаи, са стандартни за предвидените от браузъра настройки. Файловете "бисквитки" се използват с цел да се приспособи съдържанието на интернет страницата към предпочитанията на потребителя и за да се подобри функционалността и персонализацията на съдържанието на интернет уебсайтовете.

Какви файлове "бисквитки" използваме ние?

Използват се два вида файлове "бисквитки" - "сесийни" и "постоянни". Първите от тях са временни файлове, които остават на устройството на потребителя до излизането му от интернет сайта или изключване на програмата (уеб браузъра). "Постоянните" файлове остават на устройството на потребителя за определен срок от време, който е определен в параметрите на файловете "бисквитки", или до момента, в който не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Файловете "бисквитки", използвани от партньори на оператора на интернет уебсайта, в частност потребители на уебсайта, са обект на тяхната собствена политика за поверителност.

Политика за поверителност и файлове "бисквитки"

Файловете "бисквитки" събират лични данни, които могат да се събират само и единствено за цели, свързани с изпълнението на определени функции в полза на потребителя. Според политиката на CROSS1.bg данните са криптирани, което прави невъзможен достъпа до тях на неупълномощени за това лица.

Изтриване на "бисквитки"

Стандартните програми, използвани за преглеждане на интернет сайтове, по подразбиране позволяват записването на "бисквитки" на крайните устройства. Тези настройки могат да бъдат променени така, че да блокират автоматичното обслужване на "бисквитките" в настройките на интернет браузъра или да Ви информират за всяко едно качване в устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и начините на управление на файловете "бисквитки" се намира в настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на "бисквитки" може да повлияе на някои функции, достъпни в уебсайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ "БИСКВИТКИ" (COOKIES) НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.CROSS1.BG

Настоящата политика за поверителност на Интернет магазина (наричана по нататък: "Политика") има информационен характер, което означава, че тя не е задължителен източник за Клиентите на интернет магазина.
Личните данни на Клиента се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни в сила от 01 Януари 2002г.
Администраторът полага специални грижи за опазване интереса на предоставилите данните си лица и специално гарантира, че събираните данни се обработват съгласно закона; събират се за конкретни, в съответствие със закона цели и не се предоставят за по-нататъшна обработка в разрив с тези цели; съответно правилно и адекватно по отношение на целите, за които се обработват и съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на лицата, за които се отнасят, не по – дълго от времето необходимото за постигане целта на обработка.
Всички думи, изрази и съкращения, използвани в настоящия сайт, и написани с голяма буква (напр. Продавач, Интернет магазин, Електронна услуга) трябва да се разбират в съответствие с дефиницията им, определена в Регламента на Интернет магазина, достъпен на сайта на интернет магазин www.cross1.bg.

ЦЕЛ И ОБЕМ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ:

Всеки път целта, обемът и получателите на данните, обработвани от Администратора, произтича от действията, предприети от Клиента в Интернет магазина. Например, ако Клиентът при заявка на Поръчка избере лично да получи поръчката, вместо по куриер, то неговите Лични данни ще бъдат обработени с цел сключване и реализиране на Договор за покупко-продажба, но няма да бъдат предоставени на превозвача, който реализира пратката по поръчка на Администратора. Позволени цели за събиране на лични данни на Клиентите от страна на Администратора:
  • Сключване и реализиране на Договор за покупко - продажба или Договор за предоставяне на Електронни услуги (напр. Профил).
  • Директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора.

За други цели Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на доброволно дадено съгласие или според действащите законови разпоредби. Възможни получатели на личните данни на Клиента:
  • За Клиент, който ползва в Интернет магазина опцията: пощенска или куриерска доставка на пратката, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания превозвач или посредник, реализиращ пратката по нареждане на Администратора.
  • За Клиент, който ползва в Интернет магазина начина за плащане по електронен път или с разплащателна карта, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания оператор, обслужващ гореспоменатите плащания в Интернет магазина.

Администраторът може да обработва следните лични данни на Клиентите, които ползват Интернет магазина: име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт; адрес за доставка (улица, номер на блока, номер на апартамента, пощенски код, населено място, държава), адрес по местоживеене/адрес по регистрирана стопанска дейност/ седалище на фирма (ако е различен от адреса за доставка), номер на банкова сметка. За Клиенти, които не са Потребители (без Профил), Администраторът може да обработва допълнително името на фирмата и номера на данъчна идентификация (ЕГН или ЕИК) на Клиента. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, въпреки това необходимо за сключване и изпълнение на Договора за покупко-продажба, както и за разплащането.

Основание за обработка на личните данни на Клиента е необходимостта от реализирането на договора, по която той е страна или предприемане по искане на Клиента на действия преди неговото сключване. За случаите на обработка на данни с цел директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора, основание за такава обработка е изпълнението на правно оправдани цели, осъществявани от Администратора.

Клиентът има право на достъп до съдържанието на своите лични данни и тяхното коригиране.

Всяко лице има възможност да упражнява правата си, произтичащи от Закона за защита на личните данни, по-специално: правото на достъп до собствени лични данни, правото да поиска актуализация, коригиране и изтриване, както и правото да подава възражения в случаите, предвидени в постановленията на упоменатия закон.
Copyright © 2018 CROSS1, All rights reserved.
Design by AdMark